Skip to content

Ile czekamy na zwrot podatku

May 8, 2013

Na zwrot  nadpłaty  fiskus  ma  3  miesiące od  dnia  złożenia  zeznania.  Za  dzień  złożenia  zeznania Ordynacja  podatkowa uznaje  w  szczególności  dzień  jego zwrócenia  w tytule  (gdy formularz  jest dostarczany  osobiście),  dzień nadania  na przesyłce  (gdy korzystamy  z obecnej sytuacje)  lub  dzień,  w jakim  nadawca  otrzymał  urzędowe poświadczenie  odbioru  (gdy  zeznanie  zostało przekazane  przez  internet).  Fiskus  wskazuje  jednak,  że  dla konieczności  zwrotu czynszu  urzędy  skarbowego  mogą  naliczać  3-miesięczny okres  nie z  dnia,  w jakim dokument  PIT  został przyznany  np.  na poczcie, a z terminu,  kiedy  wpłynął  fizycznie  do  urzędu  skarbowego  (data wzięcia  na poczcie jest jedynie  o  dochowaniu terminu  przez  podatnika).  Takie podejście  fiskusa  potwierdził  m.in.  w  styczniu  2011  r.  Wojewódzki Trybunał  Administracyjny  w  Krakowie  (sygn. przepis  I  SA/Kr  1753/10, sąd  z  dn.  19.01.2011  r.),  który uznał,  że  nadpłata  powinna zostać dana  w tytule  3  miesięcy z  dnia  złożenia  zeznania, tylko  pod  tym wzięciem  należy  rozumieć  dzień  wpływu  zeznania  do organu  podatkowego, oraz  nie  dzień,  w którym  podatnik  nadał pismo  w pozycji  pocztowej.  W znaczeniu werdyktu sąd  wskazał,  że:  „Samo  złożenie  zeznania  podatkowego,  z jakiego dotyczy cel  zwrotu  nadpłaty,  powoduje potrzebę wszczęcia  w tym zakresie  odpowiedniego  postępowania  podatkowego.  Datą  wszczęcia  takiego zachowania  jest razem  z  art.  165  §  3 Ustawie  podatkowej data przyjęcia  przez organ  stosownego  wniosku.  (…)  Początkiem zatem momentu  dla urzędu  podatkowego  do zwrotu  nadpłaty  jest  dzień,  w którym urzędy  te osiągnęły  stosowne  zeznanie”. Jeśli  więc  zeznanie doszło  do  urzędu  jeszcze  dziś,  fiskus  powinien  zwrócić  nadpłatę  najpóźniej  do  5  czerwca. Jednak  w wypadku wzięcia  na poczcie  dopiero  30  kwietnia,  to prowadząc,  że dokument  z  PIT-em trafi  do  urzędu  np.  5  maja,  na zwrot  można liczyć  aż  do  5  sierpnia.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: